Ochrana osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Nebužely, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou. 

Škola je správcem a v některých případech i zpracovatelem osobních údajů. 

Kontaktní údaje správce: 
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Nebužely, příspěvková organizace 
Adresa: Nebužely 47, 277 34 Nebužely 
Email: skolanebuzely@seznam.cz 
Telefon: 315694006 
Datová schránka: cpwmfm9 

Kontaktní údaje na pověřence:
Mgr. Galina Čermáková 
Email : GDPR@vyhlidky.cz 
Telefon +420 724 068 686

Důvod zpracování Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje z důvodu výkonu školního/předškolního vzdělávání na základě školského zákona, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ale i na základě Vašich souhlasů. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, úřadům či institucím pokud tuto povinnost neukládá právní předpis, anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a nezbytnou dobu. Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených spisovým a skartačním řádem školy, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.